Exhibitions​ & Tours​

Permanent Exhibitions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MuZEHLab Permanent Exhibitions

Private Collection, Common Heritage

Objects of a private collection as a reflection of the common Albanian cultural history, not only a window into the everyday past, but as a tool that invites you to reflect on tangible and intangible heritage, on the role of objects, as well…

MuZEHLab Permanent Exhibitions

Jorgan (quilts) and artisans: lost nostalgia

Objekte të një koleksioni privat si pasqyrim i historisë së përbashkët kulturore shqiptare, jo vetëm një dritare në të shkuarën e përditshme, por një mjet që  të detyron të përsiatesh mbi trashëgiminë e prekshme dhe atë të paprekshme, mbi rolin e objekteve, si dhe mbi vlerat e…

MuZEHLab Permanent Exhibitions

Toys between heritage and innovation

Objekte të një koleksioni privat si pasqyrim i historisë së përbashkët kulturore shqiptare, jo vetëm një dritare në të shkuarën e përditshme, por një mjet që  të detyron të përsiatesh mbi trashëgiminë e prekshme dhe atë të paprekshme, mbi rolin e objekteve, si dhe mbi vlerat e…

Old Doors Trail in Durrës​

Explore Durrës

Old Doors Trail in Durrës

Objekte të një koleksioni privat si pasqyrim i historisë së përbashkët kulturore shqiptare, jo vetëm një dritare në të shkuarën e përditshme, por një mjet që  të detyron të përsiatesh mbi trashëgiminë e prekshme dhe atë të paprekshme, mbi rolin e objekteve, si dhe mbi vlerat e…